Algemene ledenvergadering Coöperatie Energiek Poelgeest

De Jaarstukken van de Coöperatie Energiek Poelgeest U.A.  staan klaar.

Op woensdagavond 24 mei heeft de coöperatie een bijzondere ALV gehouden.

Daarop zijn de volgende concept-besluiten genomen:

 1. Vaststelling algemeen verslag
  Jaaroverzicht terugblik 2022
 2. Vaststelling financieel Jaarverslag 2022
  Jaarrekening 2022 CEP def
  Toelichting: Het financieel jaarverslag gaat over projectgelden en over organisatiegelden. De organisatie heeft een licht verlies geleden. We verwachten het volgend jaar dat dankzij de aanwas van nieuwe leden dit zal veranderen in een lichte winst. Het  project laat ook een klein verlies zien, dat gedekt kan worden uit onze reserves.
 3. Verlening decharge aan het bestuur, gezien het verslag van de kascontrolecommissie;
  CEP Kascontrole-2023
 4. Benoeming Liesbeth Leijdekkers als nieuw bestuurslid.
 5. Benoeming nieuwe leden voor de kascommissie, te weten:-
  – Juliette Boogers
  – Aart Groenendijk
  – Erna Smidt
  – Elise Coenen
 6. Vaststelling van de begroting 2023
   Begroting 2023 CEP

De huidige statuten van de coöperatie vereisen voor de besluitvorming een quorum van 2/3 van de leden. Omdat dit quorum op 24 mei niet aanwezig was, wordt nu een tweede ALV uitgeschreven en vragen we onze leden om in te stemmen met de concept-besluiten.
Deze tweede ALV wordt vrijdagavond 9 juni via een TEAMSvergadering gehouden. Ook dan kunt je nog vragen stellen en stemmen.

Wij vragen in te stemmen met de (concept)besluiten van 24 mei.
U kunt <niet meer>  instemmen door <> te stemmen