privacy statement

Als coöperatie is Energiek Poelgeest verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens van de leden van de coöperatie, zoals weergegeven in deze privacyverklaring

Contactgegevens

Het bestuur is te bereiken via e-mail op: info@energiekpoelgeest.nl
Vragen over rechten van betrokkenen (in de zin van de AVG) kunnen ook direct worden gericht aan privacyfunctionaris@energiekpoelgeest.nl 

Het postadres is: Cornelis van Steenishof 43 2341 PE Oegstgeest

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Energiek Poelgeest verwerkt uw persoonsgegevens voor de handelingen zoals bepaald in de ledenovereenkomst en de overeenkomst(en) tot financiële deelname aan projecten, die met u als lid van de coöperatie zijn afgesloten. Het gaat daarbij o.a. om :

– het afhandelen van uw betalingen en het uitkeren van de opbrengsten;

– verzenden van onze nieuwsbrief, een productieverslag en documenten van de ledenvergadering;

– u te kunnen e-mailen of schrijven indien dit nodig is vanuit uw lidmaatschap.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Energiek Poelgeest verwerkt uw persoonsgegevens als u lid bent van onze coöperatie en u deze gegevens zelf aan ons heeft verstrekt..

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Initialen, voornaam en achternaam

Geslacht

– Adresgegevens

– Lidmaatschapsnummer en nummers van deelnameovereenkomsten

– E-mailadres en telefoonnummer

– Bankrekeningnummer

Verwerking van gegevens over personen jonger dan 16 jaar

Onze coöperatie heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over leden die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze daar toestemming voor hebben verkregen van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een lid ouder dan 16 is. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via een e-mail naar info@energiekpoelgeest.nl

Geautomatiseerde besluitvorming

Energiek Poelgeest neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Energiek Poelgeest heeft hier ook geen computerprogramma’s voor in gebruik.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Energiek Poelgeest bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Vanwege externe regelgeving van de Belastingdienst bewaren we uw gegevens tot 7 jaar na afloop van uw lidmaatschap.

Delen van persoonsgegevens met derden

Energiek Poelgeest verstrekt uw persoonsgegevens uitsluitend aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Energiek Poelgeest maakt gebruik van eigen administratieve hulpmiddelen. Onze gegevens zijn daar beschermd volgens dit privacy beleid.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft altijd het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Energiek Poelgeest en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of een verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@energiekpoelgeest.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw inschrijvingsbevestiging en een bankafschrift van de bij ons bekende rekening met dit verzoek mee te sturen. We reageren zo snel mogelijk en uiterlijk binnen vier weken op uw verzoek.

Personen hebben het recht op klagen bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Energiek Poelgeest wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wij doen ons best uw persoonsgegevens zorgvuldig te behandelen en waar nodig te verbeteren.

Indien u alsnog meent dat Energiek Poelgeest onzorgvuldig of niet adequaat met uw persoonsgegevens en/of uw verzoeken is omgegaan, kunt u zich tot dit instituut wenden.

Dat kan via: autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Energiek Poelgeest neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik, neemt u dan contact op via een e-mail naar info@energiekpoelgeest.nl

Energiek Poelgeest heeft de volgende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

– Alle bestuursleden die namens Energiek Poelgeest van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

– We hanteren een wachtwoordbeleid op het bestand met gegevens, waarbij wachtwoorden geregeld gewijzigd worden.

– Wij maken gebruik van Dropbox voor opslag om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.

– Wij maken gebruik van een ledenbestand met persoonsgegevens.

– De gegevens over uw bankrekening worden in het ledenbestand bewaard en gebruikt in het adresboek van onze rekening bij de Rabobank..

– Bij het vermoeden van een onverhoopt gegevenslek zijn we verplicht dit te melden bij het meldloket datalekken (via https://datalekken.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Ook zullen we de betreffende personen daarover informeren.

– Alle bestuursleden zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 

Deze verklaring is opgesteld vanwege de Algemene Verordening Gegevensbescherming (afgekort AVG), die per 25 mei 2018 is ingegaan voor de Europese Unie.

 

 

Het bestuur van Coöperatie Energiek Poelgeest, 14 april 2021, Oegstgeest.