Algemene Ledenraad Vergadering

Tijd en locatie

Op 11 april a.s. wordt de Algemene Ledenvergadering gehouden.  We komen vanaf 19:00 uur bij elkaar in het gebouw van ASC, Abtspoelweg 21 in Oegstgeest. We hopen van harte dat er zoveel mogelijk leden op de ALV komen, omdat voor de besluitvorming twee derde van het aantal leden aanwezig moeten zijn.

Het bestuur zal het bestuursverslag en de jaarrekening presenteren. Ook kan er een nieuw bestuur worden gekozen. Aansluitend is er een workshop.

Meepraten en meestemmen

Om lid te worden en mee te stemmen met de voorstellen van het bestuur, ga je naar https://energiekpoelgeest.nl/lid-worden/.  Ben je lid, laat je stem dan niet verloren gaan en stem mee, eventueel via een volmacht.  Ben je (nog) geen lid, dan ben je ook van harte welkom om erbij te zijnen mee te praten. Neem gerust ook je buren  mee.

Programma

19.00  Inloop (met koffie / thee)
19.30  Start vergadering (ALV)
Agenda
  1. Opening
  2. Vaststelling quorum en vaststelling agenda
  3. Mededelingen / Ingekomen stukken
  4. Toelichting jaarverslag (jaaroverzicht, jaarrekening)
  5. Vaststelling begroting 2022
  6. Benoeming nieuwe Kascommissie (kascontrole)
  7. Voorstel activiteiten bestuur en werkgroepen 2022 en 2023
  8. (Her)verkiezing bestuursleden
  9. Rondvraag
  10. Sluiting en datum volgende vergadering
20.30  Pauze (drankje)
20.45 Vervolg (workshop)*
22.00 Einde bijeenkomst
22.00 Napraten met een drankje
22.30 Sluiting

De workshop om 20.45 uur wordt verzorgd door Anne Marieke Schwencke:

Lokale duurzame warmte: wat is dat ons waard?

In deze sessie (aanvang 20.45 uur) vertelt duurzame-energie-expert Anne Marieke Schwencke hoe het staat met de warmtevoorziening in onze wijk en welke alternatieven er zijn. In onze wijk houden we momenteel onze huizen warm met warmte uit de gascentrale in Leiden. In de toekomst wordt dat waarschijnlijk restwarmte uit het Rotterdamse havengebied. Een groep buurtbewoners werkt al een tijd, samen met Vattenfall, aan plannen voor een alternatieve, lokale en duurzame warmtebron die warmte haalt uit de afvalwaterzuivering aan de andere kant van het spoor, of uit de Haarlemmertrekvaart. In de workshop onderzoeken we of het wenselijk is om als bewoners ene vorm van zeggenschap te hebben over de wijkwarmtevoorziening, zoals bijvoorbeeld in Denemarken gebruikelijk is. Wat zijn de kansen en wat zijn de risico’s?  In deze workshop gaan we in op deze vragen.

Aan het eind van de workshop (22.00 uur) kunnen we nog kort napraten met een drankje, 22:30 uur sluiten we.

Het verslag van de ALV kan je straks hier op de website vinden.