FAQ-lijst

Veel gestelde vragen over aquathermie in Poelgeest

Op de bewonersavond van Energiek Poelgeest in november 2019 zijn er vele vragen gesteld door bewoners. In deze rubriek proberen we zoveel mogelijk de gestelde vragen te beantwoorden. Heeft u ook een vraag over dit onderwerp waarop hier nog niet is ingegaan stel deze dan aan Energiek Poelgeest.

Wat verstaan we onder aquathermie?

Aquathermie uitgelegd from Netwerk Aquathermie on Vimeo.

Aquathermie staat voor warmte uit water.
TEO, TEA en TED zijn voorbeelden van aquathermie; resp. Thermische Energie uit Oppervlaktewater, uit Afvalwaterzuivering en uit Drinkwaterwinning.
Meer over aquathermie: https://www.aquathermie.nl/  

Waarom verdient aquathermie een plek in de energietransitie?

Aquathermie verdient nadrukkelijk een plaats in de energietransitie, omdat uit een studie van CE/Deltares blijkt dat aquathermie voor meer dan de helft kan voorzien in de warmtevraag van Nederlandse gebouwen. De techniek aquathermie heeft zich bewezen, de Green Deal Aquathermie is ervoor om TEO, TEA en TED grootschalig toegepast te krijgen. Er komen steeds meer toepassingen van aquathermie als warmte- en koudebron.

Waar vind ik praktijkvoorbeelden van Aquathermie, TEO, TEA, TED?

Netwerk Aquathermie verzamelt de TEO praktijksituaties.  In Nederland worden in 2019 ongeveer 10.000 woningen verwarmd met TEO. Kijk voor inspirerende voorbeelden op de praktijkpagina: https://www.aquathermie.nl

Wat is er nodig voor aquathermie?

Aquathermie heeft een aantal randvoorwaarden om te kunnen slagen. Denk aan warmtepomp, warmtenet, opslag van warmte.

Voor aquathermie heb je ook elektriciteit nodig. Waarom zou je dan niet voor all electric kiezen?

De investering bij aquathermie is meestal hoger dan bij individuele all electric oplossing door het warmtenet en de WKO. Doordat bij aquathermie de watertemperatuur hoger is dan de temperatuur van de buitenlucht of de ondergrond heeft de warmtepomp bij aquathermie veel minder elektriciteit nodig dan een lucht- of bodemwarmtepomp. Kortom, beter rendement (dit heet COP). Bij compacte bebouwing zoals de meeste woonwijken kan de hogere investering doorgaans worden terugverdiend met een lager elektriciteitsverbruik. En de geluidsoverlast is kleiner dan bij individuele pompen.

Wat is een COP?

Coëfficiënt of Performance. Uitgedrukt in een cijfer. De Coëfficiënt of Performance vertelt je wat de verhouding is tussen de gebruikte energie en de opgewekte warmte. COP 4 betekent dat het apparaat 4 kilowattuur warmte opwekt voor elke kilowattuur elektriciteit die hij gebruikt. In de praktijk betekent dit dat er 3 kilowattuur energie uit het water wordt gehaald. Hoe hoger de COP, hoe efficiënter het apparaat werkt. De COP helpt je te berekenen wat de terugverdientijd is van de warmtepomp.

Wat is all-electric?

Dit is een verwarmingstechniek met een individuele warmtepomp, in principe met warmte uit de lucht.

Welke zijn mogelijke aquathermiebronnen zijn er bij Poelgeest

TEO bronnen zijn Klinkenbergerplas , De Leede en de Haarlemmertrekvaart
TEA bronnen zijn: riolering, rioolgemalen, rioolpersleidingen en het effluent van rioolwaterzuiveringsinstallaties.
TED bronnen zijn er niet in Poelgeest, maar in Culemborg wordt hiervan gebruik gemaakt door Thermo-Bello, een bewonersinitiatief dat al 10 jaar bestaat.

Wie bepaalt of aquathermie wordt ingezet en voor welke wijk of gebouwen?

De gemeente is gaat hierover. In een Transitievisie Warmte kiest de gemeente welke wijk wanneer van het aardgasnet wordt afgekoppeld en wat dan de alternatieve warmtevoorziening wordt. Dat kan aquathermie zijn. Het is aan de waterbeheerder om daar een vergunning voor af te geven. Oegstgeest heeft onlangs een warmtevisie vastgesteld. In de Concept-TransitieVisie Warmte wordt ons project beschreven. Omdat het In de uiteindelijke versie niet meer opgenomen was, heeft de raad unaniem een amendement aangenomen om het project van Energiek Poelgeest weer op te nemen.

Waarom kiest Energiek Poelgeest voor TEO in combinatie met WKO

Uit het haalbaarheidsonderzoek blijkt dat TEO/WKO voor onze wijk.de meest duurzame manier is van het lokaal opwekken van warmte.

TEO in combinatie met WKO,
Zie fig. Warmtewinning uit oppervlaktewater (TEO) en opslag in de bodem (WKO).
In de zomer wordt warmte geleverd vanuit het oppervlaktewater (rechts, TEO) zowel aan de woningen als aan het WKO-systeem.
In de winter wordt de circulatie omgekeerd; warmte wordt onttrokken aan het WKO-systeem. Het TEO-systeem werkt dan niet.

Hoe duurzaam is het TEO/WKO-systeem?

De duurzaamheid wordt bepaald door de duurzaamheid van de benodigde elektriciteit. Er is nu nog gerekend met elektriciteit die 7% duurzaam is, maar dit percentage is al hoger en het moet in de toekomst steeds duurzamer worden, cq minder CO2-uitstoot opleveren.

Wat is WKO, Warmte Koude Opslag?

Opslag van warmte in een watervoerende laag in de bodem. Het oppervlaktewater heeft s-winters een lagere temperatuur dan s-zomers. Daarom wordt s-zomers extra warmte opgeslagen in de bodem (in een watervoerende laag). Deze warmte wordt er s-winters weer uitgehaald zodat we ook dan over water met een hogere temperatuur kunnen beschikken.  De uitwisseling van warmte gaat via warmtewisselaars; de verschillende watersystemen (opp.water en WKO) zijn hydrolisch van elkaar gescheiden.

Waarom is warmteopslag/WKO nodig?

Een warmtepomp is efficiënter naarmate het temperatuurverschil tussen bron en invoerpunt (WOS) niet te hoog is. Daarom willen we, juist ook in de winter, dat we kunnen beschikken over zo warm mogelijk water. Om die reden wordt het warme water in de zomer in de bodem opgeslagen, zodat we ‘s-winters kunnen beschikken over warmer water dat het buitenwater.

 Wat is een WOS?

WOS = Warmte Overdracht Station, de plek in Poelgeest waarop de nieuwe bron wordt aangesloten. Op deze stations wordt het retourwater uit de woningen weer op 70 graden gebracht. Dat gebeurt nu met een leiding heet water vanuit de elektriciteitscentrale. Een nieuwe bron moet dus ook minimaal 70 graden zijn. Oppervlaktewater heeft niet de goede temperatuur. De warmte daaruit moet via een warmtepomp op minimaal 70 graden worden gebracht.

Wat doet een warmtepomp?

Een warmtepomp kan energie/warmte uit water met een lage temperatuur naar water met een hogere temperatuur pompen. Hiervoor gebruikt de warmtepomp elektriciteit. De  efficiëntie van een warmtepomp wordt uitgedrukt in de COP. COP, Coefficient of performance, Een COP=3 betekent dat een pomp 3x zoveel energie naar een hogere temperatuur kan brengen dan dat de pomp zelf nodig heeft. De efficiëntie is afhankelijk van het het temperatuurverschil dat moet worden overbrugd.    

Wie is eigenaar van de warmte uit oppervlaktewater?

De wet- en regelgeving zijn hier niet eenduidig over. Een verdedigbaar uitgangspunt is dat oppervlaktewater (net als lucht) van iedereen is en de warmte die er in is opgeslagen dus ook. Lees ook https://www.stowa.nl/nieuws/warmte-uit-water-en-de-wet     

Welk effect heeft warmtewinning uit het water op de natuur?

De verwachting is dat de zuurstofhuishouding verbetert en dat de kans op blauwalg en botulisme kleiner wordt door de afkoeling van het water. Temperatuur is slechts een van de factoren die meespelen in de groei van blauwalg, het zal het probleem dus niet altijd oplossen. TEO zorgt daarnaast voor enige stroming in het water. Dit is positief voor bijvoorbeeld vijvers met stilstaand water. De effecten voor vismigratie, verkorting van het groeiseizoen, grondwaterkwaliteit en hoe eventuele negatieve effecten van afkoeling kunnen worden ondervangen worden nog onderzocht.

Waarom is TEO interessant voor waterbeheerders?

TEO kan zorgen voor een positief effect op de waterkwaliteit door minder opwarming van het oppervlaktewater in de zomer. Daarnaast biedt het kansen voor klimaatadaptatie. Het helpt de hittestress tegen te gaan.  

Hoe is de leveringszekerheid gegarandeerd?

Onze warmteleverancier Vattenfall heeft een leveringsplicht. In elk systeem wordt gebruik gemaakt van een backup. Momenteel kent de stadsverwarming een hulpcentrale om bij te springen op piekmomenten. Ook als aquathermie straks voor de basiswarmte gaat zorgen, blijft een backup (hulpcentrale of warmterotonde) noodzakelijk.

Waarom werkt Vattenfall met jullie samen?

Vattenfall gelooft in de bindende kracht van energiecoöperaties
Lees verder  (klik op plaatje)

Wat is restwamte?

Het uitgangspunt is dat restwarmte altijd CO2-vrij is, mede doordat het om een onvermijdelijk bijproduct gaat. Een elektriciteitscentrale (ook onze van Uniper) levert GEEN restwarmte omdat de warmteproductie ten koste gaat van de elektriciteitsproductie; het is geen bijproduct.
Zie Restwarmte – Expertise Centrum Warmte restwarmte, wat is het?

 

Vraag: Er is echter een veel warmere waterbron aanwezig, waarom wordt deze niet gebruikt?

Ik doel dan op de restwarmte/het retourwater van 40 graden. Waarom wordt dit niet door de electrische verwarming gehaald om het te verwarmen naar 70/75 graden? Zo kun je een gesloten warmwaterlus maken
Antwoord Wat je aangeeft, namelijk  het opwarmen van retourwater van 40 weer naar 70 graden, is precies wat we hiermee doen. Dit opwarmen gebeurt in een WOS (Warmte Overdracht Station) en daarvoor moet je dus warmte toevoegen.  Dat gebeurt nu met een leiding heet water vanuit de elektriciteitscentrale. Je kan dat inderdaad ook doen met elektriciteit. Een Warmtepomp gaat echter veel efficiënter met elektriciteit om, die kan minstens 3x zoveel warmte leveren dan elektrisch verwarmen. Een warmtepomp heeft nog wel een warmtebron nodig en die vinden in ons geval in het oppervlaktewater, dat door de zon wordt opgewarmd. Het water wordt dus niet elektrisch opgewarmd. Alleen de energie, de warmte, wordt aan het water onttrokken en in het WOS gebruikt om het retourwater weer van 40 naar 70 graden te brengen.

Vraag: Waarom moeten wij van het aardgas af, terwijl Duitsland hierop juist overschakelt?

In Duitsland worden nog veel woningen verwarmd met oliekachtels. Omdat Duitsland zo snel mogelijk af wil van olieketels is er een forse premie voor de vervanging van deze ketels door een hr-ketel of een warmtepomp, met name in gebieden waar al een gasnet ligt. Het is een logische tussenstap die snel veel kan opleveren.
Duitsland heeft dus nog een extra tussenstap nodig om fossielvrij te worden.
Bron: www.hier.nu/

Heeft u ook een vraag ? stel hem aan ons

Verdere informatie:

De vijf meest hardnekkige misverstanden over warmtenetten 

161212 Eindpresentatie

Energiek Poelgeest in een filmpje van Hoogheemraadschap van Rijnland
Martijn Voorham: “de waterschappen zitten op goud ..” water als energiebron.