Zelf duurzaam opwekken

Werkgroep Elektriciteit: zelf duurzaam opwekken
Zonnepanelen. De werkgroep Elektriciteit heeft contact gezocht met Prorail, om te bespreken of het mogelijk is zonnepanelen te plaatsen op het spoortalud, waarvan ook geïnteresseerde wijkbewoners kunnen profiteren. Prorail heeft vergelijkbare projecten elders in het land, maar gebruikt de opgewekte energie daar zelf. De werkgroep zal nu eerst samen met Prorail uitzoeken of o.a. de ligging van het talud gunstig genoeg is. Zodra duidelijk is of dit een haalbaar project is, worden de omwonenden betrokken bij de plannen.

Buurtbatterij. Over de mogelijkheid van een buurtbatterij in combinatie met laadpalen voor elektrische auto’s heeft de werkgroep overlegd met de gemeente. Zo’n systeem heeft allerlei voordelen, maar blijkt in de praktijk minder makkelijk uitvoerbaar dan gehoopt. Dat heeft onder andere te maken met wet- en regelgeving en het feit dat de energiemarkt verdeeld is over verschillende partijen die elk hun eigen belangen hebben. Het uitgangspunt dat bewoners voor 50% mede-eigenaar van zo’n systeem zouden moeten zijn, is ook innovatief en dus uitdagend. De werkgroep maakt nu eerst een projectaanpak. Daarmee is het mogelijk stap-voor-stap te kijken welke problemen er zijn en hoe die opgelost kunnen worden. Meedenken? Geef je op voor de werkgroep door te mailen naar Wilfried Maas, Wilfried_Maas@hotmail.com en Mark Duisters mark.duisters@ziggo.nl

Windmolens Watergeuzen volledig in handen van omwonenden

Een mooi succes voor de coöperaties in de regio: het volledige bedrag voor de aankoop van de twee windmolens langs de A4 bij Zoeterwoude is bij elkaar gebracht. Zo’n 600 mensen, allemaal aangesloten bij een lokale energiecoöperatie, legden samen 1,6 miljoen euro in voor ‘De Watergeuzen’. Daarmee zijn de molens nu voor 100%  in handen van coöperatie Rijnland Energie. De participanten hebben zeggenschap over de molens via hun lokale coöperatie (zoals Energiek Poelgeest) en krijgen 3% rente op hun inleg. Wie héél snel is, kan nog tot 1 juli inschrijven. Het volledige bedrag is weliswaar binnen, maar de laatste participaties worden nog verdeeld over alle inschrijvers van de 3e ronde.

www.wekopendewatergeuzen.nl

Warmte uit water weer een stap dichterbij

Werkgroep Warmte: warmte uit water weer een stap dichterbij

De werkgroep Warmte heeft een maandelijks overleg met onze energieleverancier Vattenfall. De vraag die daarbij op tafel ligt: kunnen we onze huizen verwarmen met warmte uit de Haarlemmertrekvaart (TEO: thermische energie uit oppervlaktewater) of de rioolwaterzuivering in Leiden-Noord (TEA: thermische energie uit afvalwater). Vattenfall heeft in de afgelopen maanden voor beide oplossingen doorgerekend of ze financieel haalbaar zijn.  Uit dat onderzoek blijkt, … Continue reading

Slimme aanpassingen aan de wijk

Werkgroep Klimaatadaptatie: slimme aanpassingen aan de wijk

De werkgroep Klimaatadaptatie is bezig om, als eerste stap, goed te bekijken wat de situatie in de wijk momenteel is als het gaat om klimaatverandering. Hoe zit het met de huidige en toekomstige overlast door hitte en overvloedige regenval? Een voorbeeld: wadi’s zijn een goede maatregel, maar in andere delen van de wijk is minder tijdelijke waterberging, waardoor wateroverlast kan ontstaan bij extreme neerslag. Uiteraard zal de werkgroep contact opnemen met de gemeente om te bespreken welke maatregelen daar worden voorbereid en er is een gesprek geweest met iemand van het KNMI. De uitkomsten van de gesprekken en het onderzoek komen in een notitie te staan, die in de loop van dit jaar klaar zal zijn. Johan Post van de werkgroep wijst erop dat hoe dan ook een deel van de oplossing bij ons als bewoners zelf zal liggen. “Je kunt zelf veel doen om je huis koel te houden,” aldus Johan. “Klimop tegen je buitenmuur kan tot 5 graden schelen in de binnentemperatuur. Net als rolluiken en zonwering aan de buitenkant. Maar ook slim luchten (’s nachts de ramen open, overdag dicht), maakt al een flink verschil.
Wil je meedenken over aanpassingen in de wijk? Graag! Meld je aan bij Energiek Poelgeest via info@energiekpoelgeest.nl

Workshop Lokale duurzame warmte

Duurzame Lokale warmte: wat is het ons waard?

Op 11 april is er aansluitend aan de ALV een workshop gehouden over Duurzame Lokale warmte. Anne Marieke Schwencke legde de zaal de vraag voor wat Duurzame Lokale warmte ons waard is. Hierin stonden twee vragen centraal:

 

  1. wil je een lokale, duurzame warmtebron?
  2. Wil je invloed hebben op je eigen warmtevoorziening?

Het was een interessante sessie waar alle aanwezigen een goede inbreng hadden. De slider van de workshop zijn hier te vinden.

Informatie over het project Warmte uit water is te vinden bij de Werkgroep warmte uit water.

Continue reading

Poelgeest meterkaart

Poelgeest gebouwd als duurzame wijk
Nieuwe bewoners in de wijk Poelgeest kregen informatie over de duurzaamheid van deze wijk met de bedoeling deze na lezing in de meterkast te bewaren:
de zg.  Meterkastkaart, een kaartbundel waarin de verschillende aspecten van de duurzame wijk is beschreven. Hangt die daar nog?

… Dit is een cadeautje voor uw woning. Het staat vol met informatie over uw huis en de wijk. Het hoort bij het huis en niet bij de eigenaar…..
lees meer

Vattenfall over Warmtebedrijf Rotterdam

Reactie Vattenfall naar aanleiding van berichtgeving rondom Warmtebedrijf Rotterdam.

Het College B&W van de gemeente Rotterdam gisteren, vanuit haar rol als aandeelhouder van WBR, het voorlopige besluit genomen WBR geen toestemming te geven om overeenkomsten aan te gaan voor levering van warmte via Warmtelinq+, een door Gasunie geplande warmtetransportleiding van Rotterdam naar Leiden. Door dit besluit kan WBR ook in de toekomst niet aan hun leverplicht uit de overeenkomst die in 2017 is gesloten met Vattenfall voldoen.

Continue reading

Windmolen aangekocht

Mijlpaal bereikt met een ‘Poelgeest’ randje
Op 3 oktober is bekend geworden heeft de aandelenoverdracht plaatsgevonden van de eerste windmolen van Holland Rijnland die daadwerkelijk in handen komt van omwonenden. De 1e windmolen van de 2 die staan bij de A4 tegen Zoeterwoude aan is nu in handen van Rijnland Energie. En, een aantal Poelgeestenaren is mede-eigenaar!

Rob Boerée en Anne Marieke Schwencke van Rijnland Energie tonen zich hier zichtbaar trots de akte van overdracht! Continue reading

Aankoop eerste windmolen

3 OKTOBER – De eerste Windmolen is betaald
Een mijlpaal is behaald bij collectieve aankoop windmolens: De eerste molen is betaald uit de inleg van de deelnemende EnergieCooperaties. Een fantastische resultaat en een bevestiging dat duurzame energie uit windmolens een volwassen, schone industirie is geworden. Een investering met duurzaam rendement die een steeds breder wordende groep mensen aanspreekt.
Lees meer