warmtevoorziening

Hoe staat onze warmtevoorziening er nu voor?

Poelgeest maakt gebruik van het Leidse stadsverwarmingnet. Onze leverancier, Vattenfall, wil overstappen van een Leidse naar een Rotterdamse bron. Energiek Poelgeest wil overstappen naar aquathermie, een lokale duurzame bron.   
De warmteleiding vanuit Rotterdam zou begin dit jaar operationeel zijn. Inmiddels is duidelijk geworden dat de geplande leiding er niet komt. Misschien komt er nu een aantakking op een (ook nog) aan te leggen leiding naar Den Haag. Maar ook dat is nog onzeker. Inmiddels maken de gemeenten zich zorgen over de ontwikkelingen en de kosten die ermee gepaard gaan. De Uniper-centrale is opgelapt om nog 6 jaar warmte te leveren aan het Leidse stadsverwarmingnet van Vattenfall.

Wat wil coöperatie Energiek Poelgeest ?

Wij willen een duurzame, storingsvrije warmtevoorziening, die transparant is en betaalbaar, we willen meer grip op de ontwikkelingen rond de warmtelevering zonder dat aanpassingen per woning nodig zijn.
De coöperatie is opgericht om te kunnen bijdragen aan de energietransitie en verduurzaming in de wijk Poelgeest, om de leefbaarheid en de sociale cohesie binnen de wijk te vergroten.

                                                                                                             

Antwoorden op vragen -> Frequent Asked Questions

 

Aquathermie-plannen Poelgeest dichterbij dankzij nieuwe subsidie

Persbericht 22 december 2020
Coöperatie Energiek Poelgeest springt een gat in de lucht: de provincie Zuid-Holland stelt nogmaals subsidie ter beschikking voor het warmte-uit-waterproject. Het bewonersinitiatief gaat het geld gebruiken om de komende maanden de circa 1.000 huishoudens in de wijk Poelgeest verder te betrekken bij de plannen om energie op te wekken uit water.
Lees: unity.nu/……/plannen-voor-aquathermie-in-poelgeest-dichterbij-dankzij-nieuwe-subsidie
en Energiek Poelgeest krijgt meer provinciale subsidie voor warmtenet | Sleutelstad
en in de Oegstgeester Courant 

Vervolgproject Warmte uit Water Poelgeest 2021 

Na de haalbaarheidsstudie die we in 2020 hebben afgerond heeft het Hoogheemraadschap nog een aanvullend onderzoek uitgevoerd. Daarin is aangetoond dat warmtestromingen in de Haarlemmertrekvaart minder lang leidingwerk nodig maakt, waardoor een TEO-project  goedkoper uitgevoerd kan worden.

In 2021 heeft Energiek Poelgeest een vervolgstudie gestart waarin nadere afspraken met de partners worden vastgelegd in een “Letter of intent” en in een routekaart wordt vastgelegd welke keuzes worden gemaakt voor de aquathermievarianten. Een belangrijk onderdeel is het verbreden van het draagvlak in de wijk. Met subsidie van de provincie kunnen we daarvoor weer adviseurs aantrekken, waaronder nu ook een buurtbegeleider om de wijkbewoners dichter bij de energietransitieplannen te betrekken.

Intussen wordt het initiatief van Energiek Poelgeest steeds meer geformaliseerd. Er is een Coöperatie Energiek Poelgeest U.A. opgericht. De coöperatie is lid geworden van de regionale Coöperatie Rijnland Energie U.A. en aangesloten bij landelijke belangenorganisaties als Energie Samen en Buurtwarmte.
Via onze coöperatie kunnen wijkbewoners nu ook winddelen kopen van “De Watergeuzen”, de windturbiners langs de A4 bij Zoeterwoude.

Eindrapportage Haalbaarheidsonderzoek

Warmte uit Water; Verkenning haalbaarheid Aquathermie Poelgeest

Een haalbaarheidsonderzoek, op verzoek van bewoners uitgevoerd door drie onderzoeksbureaus heeft aangetoond dat aquathermie geschikt is als warmtebron voor Poelgeest, een wijk in Oegstgeest. De initiatiefnemers hopen dat de warmtebron een plaats krijgt in de warmteplannen van hun gemeente.

Publiciteit:

Drukbezochte informatieavond over toekomstige warmtevoorziening Poelgeest op 12 november 2019

Een verslag van de avond met foto’s en interviews kunt u vinden op Sleutelstad Energiek Poelgeest wil ervoor zorgen dat de wijk Poelgeest als eerste wijk in Oegstgeest van het gas af gaat. Wij laten daarvoor een haalbaarheidsonderzoek uitvoeren naar de mogelijkheden voor warmtewinning uit het water van de Klinkenbergerplas, de afvalwaterzuiveringsinstallatie of de Haarlemmertrekvaart. Dit noemt men aquathermie. De eerste resultaten zijn veelbelovend, maar er zijn zeker nog uitdagingen die om een oplossing vragen. Energiek Poelgeest wil wijkbewoners en andere geïnteresseerden nu al informeren over de kansen die dit onderzoek biedt voor verduurzaming van de wijk. Geïnteresseerden kunnen tijdens de bijeenkomst vragen stellen aan Energiek Poelgeest, vertegenwoordigers van de betrokken onderzoeksbureaus, NUON en Hoogheemraadschap Rijnland.

Poelgeest als eerste Oegstgeestse wijk van het gas af Lees PoelgeestVanGasAf  (bron: Nieuwsbrief Duurzaam Platform Oegstgeest)

Welke kansen bieden energie uit oppervlaktewater?

Leidse warmtepijp werd een Rotterdams drama

Rotterdam heeft besloten om de warmteleiding naar Leiden (Leiding over oost) niet aan te leggen. Er bestaat nog een idee om een aftakking te maken op een nog aan te leggen ‘Leiding door het Midden’ (van Rotterdam naar Rijswijk-Den Haag), maar ook dat staat op losse schroeven. Een faillissement dreigt.
Lees Doek valt voor Leiding over Oost, (Energeia, 13 nov.2020)
als vervolg op  Aftakeling van een Rotterdams prestigeproject – NRC 12 juli 2019
Komst regionale warmteleiding WarmtelinQ waarschijnlijk uitgesteld  30 aug 2021

Provincie ZH heeft subsidie toegezegd ! (30 april 2019) zie Persbericht toekenning subsidie Poelgeest en  TV-item 2 mei 2019 Artikel in Energeia 3-5-2019

Subsidieaanvraag “Verkenning warmte uit water Poelgeest” ingediend In maart 2019 heeft de stichting Energiek Leiden, die optreedt als penvoerder voor Energiek Poelgeest, bij de provincie Zuid-Holland een subsidieaanvraag ingediend voor een verkennend onderzoek. De provincie kan 50% van de kosten dekken. De overige bijdragen zijn al toegezegd door de gemeenten Oegstgeest en Leiden, het Hoogheemraadschap van Rijnland, Nuon, Tulipa Vera en Energiek Poelgeest. Bij het haalbaarheidsonderzoek zijn maar liefst vijf uitvoerende partijen betrokken. Om het geheel in goede banen te leiden heeft Energiek Poelgeest daarom een projectleider aangesteld. De toekenning kan nog enige tijd op zich laten wachten. Wanneer de subsidie wordt toegekend zullen dat we met een startevenement in Poelgeest vieren. Download  Plan van aanpak verkenning warmte uit water Oegstgeest 2019-03-12

Plannen Energiek Poelgeest in de gemeenteraad

In de  raadsvergadering van 31 januari 2019 heeft raad het  duurzaamheidsbeleid van Oegstgeest vastgesteld. De gemeente heeft besloten om 10.000 euro bij te dragen aan het plan van Energiek Poelgeest om de haalbaarheid van aquathermie te onderzoeken.

Een lokale duurzame warmtebron voor Poelgeest

Zo komt Poelgeest als eerste wijk van het aardgas af.U gebruikt geen aardgas, zegt u? Dat klopt niet want we gebruiken gemiddeld genomen 36 GJ per jaar aan warmte, dat is 10.000 kWh. Dat wordt opgewekt door de energiecentrale die draait op … jawel, aardgas! Wat is het alternatief voor stadsverwarming op aardgas? Lokaal duurzaam opgewekte warmte uit oppervlaktewater (Klinkenbergerplas), uit (gezuiverd) afvalwater van de rioolwaterzuiveringsinstallatie (Aquathermie-plannen Energiek Poelgeest); of … restwarmte van de AVR (Afval Verbranding Rijnmond) via een lange pijp naar Rotterdam, maar of dat duurzaam is?

Misschien valt er straks iets te kiezen …

Haalbaarheidsonderzoek Aquathermie Energiek Poelgeest

Energiek Poelgeest heeft een Plan van Aanpak opgesteld om de haalbaarheid te onderzoeken van warmtewinning uit lokale duurzame bron ten behoeve van de warmtevoorziening in de wijk Poelgeest (gemeente Oegstgeest). Het gaat om warmte uit oppervlakte water (Klinkenbergerplas en de Trekvaart) en uit afvalwater van de afvalwaterzuiveringsinstallatie. De studie moet uitwijzen welke bron hiervoor het meest geschikt is. Het bijzondere van dit project is dat gebruik wordt gemaakt van het bestaande warmtenet van Nuon. Poelgeest heeft de laagste temperatuur (70 graden) in het Leidse stadsverwarmingsnet. Om die reden ziet Nuon kansen voor invoer van warmte uit aquathermie. Volgens het plan wordt ‘s zomers warmte uit water opgenomen en opgeslagen in de bodem (KWO) en in de winter via een warmtepomp opgestookt tot 70 graden en ingebracht in het warmtenet van Poelgeest. Inmiddels hebben vele partijen hun medewerking toegezegd: gemeenten Oegstgeest en Leiden, Provincie ZH, Hoogheemraadschap Rijnland, Nuon en Energiek Leiden. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Greenvis BV en IF Technology. Het Plan van aanpak verkenning warmte uit water Oegstgeest 2019-03-12 is hier in te zien.     Als voorbeeld hoe het werkt in het Brabantse Terheiden.

 

Besluit maximumprijs levering warmte 2019

ACM, 21-12-2018 De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft de warmtetarieven vastgesteld voor 2019, waaronder de maximumprijs. De jaarnota voor een gemiddeld huishouden stijgt met ongeveer 164 euro. De Warmtewet geldt alleen voor de ongeveer half miljoen consumenten en een deel van de midden- en kleinbedrijven die via blok- of stadsverwarming warmte ontvangen. Voor 2019 heeft de ACM drie tarieven vastgesteld (alle bedragen zijn incl. BTW):

  1. De maximumprijs voor de levering van warmte. Dit tarief bestaat uit een vast bedrag van EUR 318,95 met daarbovenop EUR 28,47 per verbruikte gigajoule.
  2. Het maximum meettarief. Dit tarief is voor 2019 berekend op EUR 25,89.
  3. De maximum eenmalige aansluitbijdrage. Voor 2019 is dit tarief berekend op EUR 1038,89 voor alle nieuwe aansluitingen tot 25 meter op een bestaand warmtenet. Bij een aansluiting boven de 25 meter komt er bovenop dit tarief nog EUR 33,91 per meter bij.

ACM verhoogt de maximum prijs per GJ van 24,05 naar 28,47 (+ 4,42)      ruim 18% ! NUON verhoogt de prijs van 22,94 naar 26,15  (+ 3,21)  dat is 14% Vastrecht is dit jaar nauwelijks gestegen, maar maakt wel een derde uit van de totale kosten. Nationaal Potentieel van Aquathermie, In deze studie hebben CE Delft en Deltares een inschatting gemaakt van de potentie van de verschillende varianten van aquathermie. Daaruit blijkt dat het gebrek aan aandacht onterecht is: aquathermie kan namelijk in theorie een aanzienlijke bijdrage leveren aan de transitie van de warmtevoorziening. Amsterdam zet vol in op aquathermie Dijksma en Van den Top stellen dat ondanks de enorme potentie van aquathermie in Amsterdam het weerbarstig is om deze techniek grootschalig toe te passen. Daarom vragen ze aan minister Wiebes om thermische energie uit water in het Klimaatakkoord een verankerde positie te geven als alternatieve warmtebron. Daarnaast willen ze juridische en fiscale ruimte voor Waternet om nog meer proefprojecten op aquathermie gebied op te zetten. Verder vragen Wiebes om de projecten financieel te steunen. Wiebes bevestigt: salderingsregeling gehandhaafd tot 1 januari 2021, terugleversubsidie op losse schroeven   Zonnepanelen.  Wiebes heeft in september 2018 echter al aangegeven dat de salderingsregeling naar alle waarschijnlijkheid pas in 2021 zou worden vervangen omdat de implementatie van de terugleversubsidie meer tijd vergt en dat heeft de minister nu dus bevestigd. Nu opent de minister echter ook de deur voor een alternatief instrument dan de terugleversubsidie. Waarschuwing: ‘Geen monopolie energiebedrijf op warmtenet’  (AD, 11-2-2019) De provincie Gelderland wil een eind aan de monopoliepositie van Nuon op het stadswarmtenet. Een goede waarschuwing voor alle gemeenten in Nederland, waar steeds vaker stadswarmte wordt ingezet voor de verwarming van huizen. ,,De consument moet iets te kiezen hebben.’’ Rotterdam stemt in met uitbreiding warmtenet naar Leiden donderdag 7 februari 2019, Rotterdamse gemeenteraad. Het warmtenet van Rotterdam wordt uitgebreid naar Leiden. Een ruime meerderheid van de gemeenteraad steunt de investering in de pijpleiding van 118 miljoen. Belangrijke overweging daarbij is dat het Warmtebedrijf zonder deze investering mogelijk failliet zou gaan. Rekenkamer: gemeente onduidelijk over risico’s warmtenet Het College heeft becijferd dat met het Warmtenet 60-70 kiloton minder CO2 wordt uitgestoot. De Rekenkamer komt niet verder 45 kiloton.  ______________________________________________________

Warmterotonde Zuid-Holland weer een stap dichterbij 2016

Nuon, Heineken Nederland, de gemeentes Rotterdam en Leiden, Warmtebedrijf Rotterdam en de provincie Zuid-Holland hebben een belangrijke tussenstap gezet op weg naar het realiseren van het project ‘Warmtelevering Leidse Regio’. Op 4 april 2016 tekenden de 6 partijen een ambitieverklaring. In de nieuwe plannen zal de warmteleiding uit Rotterdam langs de Heinekenfabriek gaan. Bij Heineken komt een warmtebuffer en een installatie voor backup en piekvermogen. Op deze video worden de plannen zichtbaar gemaakt:  https://www.youtube.com/watch?v=vLHDx9dlWU4 

Warmtenetvideo

Leiden gaat voor zekerheid bij stadsverwarming

Leiden wil echter voor de zekerheid ook het gebied van de voormalige afvalverbrandingscentrale  in Groenoord-Noord aanwijzen als locatie voor een hulpcentrale. zie LD 29-9-2016.

Warmtelevering Leidse Regio (WLR)

Nuon en Warmtebedrijf Rotterdam hebben op 1 november 2017 een overeenkomst getekend voor de levering van restwarmte uit de Rotterdamse haven aan de Leidse Regio. Lees verder

Projectvoorstel Warmtewinning Klinkenbergerplas

Energiek Poelgeest heeft op 21 mei 2015  een bijeenkomst over de toekomst van de stadsverwarming georganiseerd. Daarbij hebben we ook een idee gelanceerd: Warmtewinning Klinkenbergerplas als bron voor een duurzame verwarming van de woningen, als straks (in 2020) de centrale ermee stopt. We hebben het idee verder laten uitwerken en zijn nu zover dat we naar de provincie stappen om een haalbaarheidsstudie uit te laten voeren. Momenteel vindt nog nauwelijks discussie plaats over hoe het verder moet met de energievoorziening. Intussen is NUON wel bezig om een voorstel uit te werken. Er worden beslissingen voorbereid voor de komende 40 jaar, terwijl de bevolking er nog helemaal niet bij betrokken wordt. Energiek Poelgeest wil met haar voorstel die discussie op gang brengen en de overheden overhalen tot het formuleren van alternatieven, zodat er straks ook iets te kiezen valt. Het  Projectidee Poelgeest en warmte Klinkenbergerplas  van Energiek Poelgeest is hier te downloaden. Ben je geïnteresseerd en wil je meewerken aan de realisering van het voorstel dan horen wij dat graag. We zoeken nog mensen met expertise op het gebied van communicatie, financiën, projectmanagement en techniek.  mailme .

 Poelgeest is aangesloten op het stadsverwarmingsnet van Leiden. Het net voorziet ook de Stevenshof, Roomburg, Nieuw-Leiden, Schuttersveld-kantoren en delen van Merenwijk en Leeuwenhoek van warmte. NUON levert warmte die afkomstig is van de STeG-centrale van EON aan de Langegracht. Die centrale levert heel efficiënt elektriciteit én warmte. Vanwege de dalende elektriciteitsprijzen is de centrale echter niet meer economisch rendabel en verliesgevend. Daarom wil Nuon per 2020 het contract met EON verbreken. Een duurzame oplossing zou zijn om een aardwarmtecentrale te bouwen. Den Haag heeft al zo’n centrale en ook diverse glastuinders zijn daarin voorgegaan. Mogelijk gaat Heineken ook gebruik maken van diepe geothermie. NUON heeft echter geen ervaring met aardwarmte en wil daar liever niet aan beginnen. Daarom wordt de oplossing gezocht in het doortrekken van het warmtenet vanuit Rotterdam. Daarvoor moet de leiding uit Rotterdam doorgetrokken worden naar Leiden. De warmte is afkomstig van de AVR (Afval Verbranding Rijnmond). In het project “Future Heat” onderzoekt Nuon de mogelijkheden voor aansluiting op een Zuid-Hollands warmtenet en als dit niet haalbaar blijkt kiest Nuon als terugvaloptie voor de bouw van een nieuwe centrale op basis van gasmotor-warmtekracht. Die levert meer warmte maar heeft ook een veel hogere CO2-uitstoot. De provincie Zuid-Holland heeft de ambitie om een warmterotonde in Zuid-Holland te realiseren. Daarin kunnen allerlei – liefst duurzame – bronnen worden aangesloten en warmte leveren en kunnen woningen en kassen warmte afnemen. Voorlopig ligt er alleen in Rotterdam een Noord- en Zuidlijn, die zijn aangesloten op de AVR. De provincie wil meer restwarmte uit het havengebied benutten. Deze video geeft de toekomstvisie van de warmterotonde weer. zie illustratie: WarmtenetZH

Donderdagavond 21 mei   “De toekomst van onze stadsverwarming”

Energiek Poelgeest heeft op 21 mei 2015 een bijeenkomst georganiseerd waarin Nuon en Provincie hun voorstellen hebben toegelicht. Daarbij gaat het vooral om een betere benutting van restwarmte. Daarnaast zijn ook de kosten van stadsverwarming verhelderd. Energiek Poelgeest heeft een aantal kritische opmerkingen bij de huidige situatie, waarin de bewoners niet kunnen kiezen en waarin de Warmtewet de bewoners (beter) zou moeten beschermen tegen de monopoliepositie van de energieleverancier. Ze pleit voor een open net met meer keuzemogelijkheden en beter kansen voor verduurzaming van de warmtevoorziening. Voorgesteld zijn alternatieven zoals geothermie, biogas uit naburige rioolwaterzuivering, restwarmte uit datacenters of warmtewinning uit de Klinkenbergerplas met behulp van een warmtepomp. Als voorbeeld geldt Duindorp in Scheveningen, een vergelijkbare wijk als Poelgeest, die zijn warmte uit zee haalt met een zeewaterwarmtecentrale.  programma 21 mei: – Marnix van Alphen, Nuon – Maya van der Steenhoven, directeur Programmabureau Warmte, prov.ZH – Frank ter Beek, Energiek Poelgeest Zie ook de uitkomst van de enquête in over de stadsverwarming (Gegevens over de inhoud (m3) van de woning kan je vinden in het taxatierapport OZB) SV-Tarieven: 19,8177 per GJ ; vastrecht 0,9964 per dag ; 21% BTW Resultaten zijn gepresenteerd op de discussieavond 21 mei 2015. Artikel in Leidsch Dagblad: (klik voor vergroting)

naar de FAQ-lijst

> Warmtetransitie en gemeentelijke belemmeringen