Workshop Lokale duurzame warmte

Duurzame Lokale warmte: wat is het ons waard?

Op 11 april is er aansluitend aan de ALV een workshop gehouden over Duurzame Lokale warmte. Anne Marieke Schwencke legde de zaal de vraag voor wat Duurzame Lokale warmte ons waard is. Hierin stonden twee vragen centraal:

 

 1. wil je een lokale, duurzame warmtebron?
 2. Wil je invloed hebben op je eigen warmtevoorziening?

Het was een interessante sessie waar alle aanwezigen een goede inbreng hadden. De slider van de workshop zijn hier te vinden.

Informatie over het project Warmte uit water is te vinden bij de Werkgroep warmte uit water.

Discussie

 • Unaniem staan de aanwezigen achter het voortzetten van het overleg met Vattenfall over de ontwikkeling van een lokale en duurzame warmtebron.
 • Unaniem kiest de groep te allen tijde voor een duurzame CO2-vrije levering van warmte. (Is ook de visie van CEP)
 • Vattenfall heeft nu alleen Uniper als warmteleverancier. Meer diversificatie van bronnen is wenselijk. Daarbij moet naast restwarmte en geothermie ook gedacht worden aan lokale duurzame bronnen, zoals aquathermie. Technologisch kan het maar het is vooral een nieuwe techniek.
 • Levering vanuit het industriegebied Rotterdam het volgende. Restwarmte is per definitie vrij van CO2. Deze definitie ligt echter onder vuur. Immers het afval wordt uit heel Europa aangevoerd; afvalverbranding past niet in een circulaire economie. Het onderliggende proces waarbij de restwarmte vrijkomt moet ook zo veel mogelijk duurzaam zijn dan wel duurzaam worden.
 • Duurzaamheid is prioriteit één. Niet alle leden kiezen voor een lokale bron: als de levering maar vanuit een duurzame bron plaatsvindt is dit ook goed. Een meerderheid is wel voor een lokale, duurzame bron.
 • Opgemerkt wordt dat meerdere lokale bronnen in de omgeving kan leiden tot diversificatie van het aanbod. Dit lijkt zeer wenselijk. Ook biedt dit back up mogelijkheden. Dit pleit voor een lokale aanpak.
 • Lokaal dus fysiek aanwezig verhoogt ook het bewustzijn van / inzicht in de energieopwekking en wellicht ook het meer bewust gebruik van energie. Het spreekt meer aan.
 • De aanwezigen zijn zondermeer geïnteresseerd in de mogelijkheden van (gedeeld) eigendom. Willen graag meer hierover weten.
 • Er is wel een schijnbare paradox naar voren gekomen: als eigenaar/investeerder van een productiebedrijf wil je zoveel mogelijk leveren/ omzet genereren. Het gevolg zou wel eens een verkwistende werking bij de afnemers kunnen hebben. Zij zijn immers ook de eigenaren die hier baat bij hebben.
 • Wil je invloed op het beleid? Ja dat hebben we al. Bereikt is dat Vattenfall wil meedenken over gebruik van lokale bronnen en dit samen met bewoners wil exploreren. Voor beide partijen is die een nieuw experiment.
 • Het is de moeite waard om dit verder te onderzoeken. Daarbij moet je denken in scenario’s, die rekening houden met prijzen, risico’s en duurzaamheid (CO2-uitstoot).
 • We willen zelf wel actief meedenken, ja, maar ook meedoen met de warmteproductie?
  In Denemarken zijn warmtenetten in beheer van bewoners heel gewoon. In Nederland kennen we een voorbeeld in Culemborg waar bewoners een warmtenet met aquathermie beheren (al 10 jaar).
 • Of de prijs ook lager wordt wanneer we de warmtevoorzieningin eigen beheer hebben is onzeker; wel wordt het meer transparant.
 • Coöperatie zou als belangenvertegenwoordiger van de afnemers richting Vattenfall kunnen/moeten opereren
 • een verontrustende opmerking was dat bewoners van de gemeente (ambtenaren) te horen krijgen dat het duurzame karakter van de wijk niet meer aan de orde is.
  Mogelijk is dat omdat ze niet willen handhaven (geen auto’s wassen, bv.)?