Stem over de jaarstukken van 2022

Het bestuur vraagt in te stemmen met de volgende besluiten.

Ik ga akkoord met de jaarrekening en bijbehorende toelichting

ik ga akkoord met het jaarverslag en het in 2022 gevoerde beleid

Ik ga akkoord met het verlenen van décharge aan het bestuur, conform het verslag van de kascontrolecommissie

Ik ga akkoord met de benoemingen van nieuwe leden voor bestuur en kascontrolecommissie

Ik ga akkoord met het vaststellen van de begroting 2023