Vaststelling Quorum. 
Het aantal aanwezige leden was te laag en het quorum is niet gehaald. Dat betekent dat de vergadering nu een buitengewone ALV is en dat er binnen 4 weken nog een ALV georganiseerd moet worden. Vooraf worden leden gevraagd om in te stemmen met de voorgestelde besluiten. Daarmee verwachten we het quorum wel te halen. De ALV kan een Zoom-bijeenkomst worden, waarop (nog vragen gesteld kunnen worden en) de besluiten worden vastgesteld. 

Vaststelling van de agenda
Er zijn geen extra agendapunten aangevoerd.

Toelichting jaarverslag  (de stukken zijn vooraf met de agenda meegestuurd)

 • Algemeen
 • Financieel jaarverslag 2021 
  de verliesrekening lijkt nogal hoog, maar hiertegenover staan subsidie inkomsten …
  het blijkt dat de bankkosten erg hoog zijn. Deze kosten (bureaukosten) moeten immers gedekt door de contributiebijdragen.  
 • Verslag van de kascontrollecommissie
 • verlenen decharge aan het bestuur. Dit is uitgesteld naar volgende ALV

Vaststelling Begroting 2022

Er is nog ruimte voor nieuwe plannen.
Voor de subsidieaanvraag van € 16.000 is een gedegen plan gemaakt om de organisatie verder te versterken en te profesionaliseren.

Het draagvlak moet groter en gezien de verhoging van de energieprijzen zou onze activiteiten toch meer mensen moeten aanspreken. 

Benoeming nieuwe kascommissie

Voorstel activiteiten bestuur en werkgroepen 2022 en 2023

 • Warmte uit water. Naast het maandelijkse voortgangsoverleg van bestuur met Vattenfall zijn er  werksessies over techniek, businessCase, subsidies en vergunningen, waarbij mensen uit de werkgroep worden betrokken. De planning voorziet in een go/no go uitvoering over anderhalf jaar.
  Een geheimhoudingsovereenkomst voorziet in bescherming van bedrijfsgeheimen.
  Een nieuwe subsidieaanvraag bij de provincie dient om de organisatie verder te versterken en te professionaliseren.
 • Elektriciteit maak plannen voor zonnescherm-geluidswal langs het spoor; benutten hoogspanningstraject voor zonnepanelen; systeem met laadpalen en buurtbatterij in eigen beheer;
  onderling uitwisselen van opgewekte elektriciteit.
 • Adaptatie maakt plannen tegen hittestress, verdroging danwel wateroverlast; tegen verharding en voor energie en geld besparen.

(Her)verkiezing bestuursleden

De aanwezige leden gaan akkoord met het voorstel. Besluitvorming is uitgesteld naar komende ALV

Volgende ALV

Het bestuur moet binnen 4 weken een ALV uitschrijven. Dit kan online plaatsvinden. 
De agenda is praktisch hetzelfde: Er moet een viertal besluiten genomen worden.

1.    Het vaststellen en goedkeuren van de jaarrekening 2021 en daarmee het verlenen van decharge aan het bestuur;

2.    Het vaststellen en goedkeuren van de begroting 2022;

3.    Akkoord met de voordracht en benoeming van nieuw lid van de kascommissie te weten: mevrouw 

4.    Akkoord met de voordracht en benoeming nieuw bestuurslid te weten: Gerard Beunk.

Workshop

Na een pauze heeft Anne Marieke een workshop verzorgd onder de titel “Lokale duurzame warmte: wat is dat ons waard?” Hierin stonden twee vragen centraal:

 1. wil je een lokale, duurzame warmtebron?
 2. Wil je invloedhebben op je eigen warmtevoorziening.

Het was een interessante sessie waar alle aanwezigen een goede inbreng hadden. 

De presentatie is terug te zien op de website 

Discussie workshop

 • Unaniem staan de aanwezigen achter het voortzetten van het overleg met Vattenfall over de ontwikkeling van een lokale en duurzame warmtebron.
 • Unaniem kiest de groep te allen tijde voor een duurzame CO2-vrije levering van warmte. (Is ook de visie van CEP)
 • Vattenfall heeft nu alleen Uniper als warmteleverancier. Meer diversificatie van bronnen is wenselijk. Daarbij moet naast restwarmte en geothermie ook gedacht worden aan lokale duurzame bronnen, zoals aquathermie.  Technologisch kan het maar het is vooral een nieuwe techniek. 
 • Levering vanuit het industriegebied Rotterdam het volgende. Restwarmte is per definitie vrij van CO2. Deze definitie ligt echter onder vuur. Immers het afval wordt uit heel Europa aangevoerd; afvalverbranding past niet in een circulaire economie. Het onderliggende proces waarbij de restwarmte vrijkomt moet ook zo veel mogelijk duurzaam zijn dan wel duurzaam worden. 
 • Duurzaamheid is prioriteit één. Niet alle leden kiezen voor een lokale bron: als de levering maar vanuit een duurzame bron plaatsvindt is dit ook goed. Een meerderheid is wel voor een lokale, duurzame bron. 
 • Opgemerkt wordt dat meerdere lokale bronnen in de omgeving kan leiden tot diversificatie van het aanbod. Dit lijkt zeer wenselijk. Ook biedt dit back up mogelijkheden. Dit pleit voor een lokale aanpak.   
 • Lokaal dus fysiek aanwezig verhoogt ook het bewustzijn van / inzicht in de energieopwekking en wellicht ook het meer bewust gebruik van energie. Het spreekt meer aan. 
 • De aanwezigen zijn zondermeer geïnteresseerd in de mogelijkheden van (gedeeld) eigendom. Willen graag meer hierover weten. 
 • Er is wel een schijnbare paradox naar voren gekomen: als eigenaar/investeerder van een productiebedrijf wil je zoveel mogelijk leveren/ omzet genereren. Het gevolg zou wel eens een verkwistende werking bij de afnemers kunnen hebben. Zij zijn immers ook de eigenaren die hier baat bij hebben. 
 • Wil je invloed op het beleid? Ja dat hebben we al. Bereikt is dat Vattenfall wil meedenken over gebruik van lokale bronnen en dit samen met bewoners wil exploreren. Voor beide partijen is die een nieuw experiment.
 • Het is de moeite waard om dit verder te onderzoeken. Daarbij moet je denken in scenario’s, die rekening houden met prijzen, risico’s en duurzaamheid (CO2-uitstoot).
 • We willen zelf  wel actief meedenken, ja, maar ook meedoen met de warmteproductie?
  In Denemarken zijn warmtenetten in beheer van bewoners heel gewoon. In Nederland kennen we een voorbeeld in Culemborg waar bewoners een warmtenet met aquathermie beheren (al 10 jaar).
 • Of de prijs ook lager wordt wanneer we de warntevoorzieningin eigen beheer hebben is onzeker; wel wordt het meer transparant. 
 • Coöperatie zou als belangenvertegenwoordiger van de afnemers richting Vattenfall kunnen/moeten opereren 

PM. een verontrustende opmerking was dat bewoners van de gemeente (ambtenaren) te horen krijgen dat het duurzame karakter van de wijk niet meer aan de orde is. 
Mogelijk is dat omdat ze niet willen handhaven (geen auto’s wassen, bv.)?

Vergelijkbare berichten