overig nieuws

Het Hoogheemraadschap van Rijnland heeft Vattenfall vergunning verleend om een warmte-installatie te bouwen op het terrein van de rioolwaterzuivering (RWZI Leiden Noord). Hiermee is het doel van Energiek Poelgeest – een duurzame energievoorziening voor de wijk – weer een stap dichterbij gekomen.

De vergunning betekent dat Vattenfall nu aannemers kan gaan zoeken om de warmte-installatie te bouwen en het gebouw voor de installatie neer te zetten. Ook is de weg nu vrij om een zogenoemde SDE-subsidie (Stimulering Duurzame Energietransitie) aan te vragen bij de overheid. Die is nodig voor de aanleg van de installatie. Zonder subsidie is het project niet rendabel te maken.

Volgende stappen
De uiteindelijke beslissing om het project door te laten gaan is aan Vattenfall. Dat besluit wordt pas in 2024 verwacht. In de tussentijd bereiden Energiek Poelgeest en Vattenfall alvast een convenant voor, waarin staat hoe ze willen gaan samenwerken wanneer het project eenmaal draait.

Warmte voor nog een wijk
Op 20 juli j.l. liet het Hoogheemraadschap al weten water te willen gaan leveren aan Vattenfall, waaraan het energiebedrijf warmte kan onttrekken. Op dat voornemen is een reactie gekomen van bewoners uit de naastgelegen Merenwijk. Ze hebben in een gesprek met het Hoogheemraadschap gezegd in een later stadium mogelijk ook warmte te willen gebruiken uit de rioolwaterzuivering. Rijnland laat nu onderzoeken wat dat mogelijk voor consequenties kan hebben voor de levering aan Vattenfall.

Vattenfall wil ruim 1.000 woningen in de Oegstgeestse wijk Poelgeest verwarmen met water van rwzi Leiden-Noord. Het bedrijf benut slechts 20 procent van de beschikbare warmte uit de rwzi. Hierdoor blijft er genoeg over voor andere initiatieven en voor toekomstig eigen gebruik door het hoogheemraadschap. De betrokken partijen moeten de definitieve investeringsbeslissing nog nemen.

Coöperatie Energiek Poelgeest, Vattenfall en het Hoogheemraadschap van Rijnland lieten eerder in samenwerking met de gemeente Oegstgeest een onderzoek uitvoeren naar de mogelijkheid om aquathermie toe te passen.  Zo keek Greenvis naar de toepasbaarheid van thermische energie uit afvalwater (TEA) van rwzi Leiden-Noord. IF Technology onderzocht de mogelijkheid van thermische energie uit oppervlaktewater (TEO) met als bron de Klinkenbergerplas, de Haarlemmertrekvaart of De Leede.

Onderzoek

Uit het onderzoek kwam volgens Rijnland naar voren dat er zowel uit het oppervlaktewater als het afvalwater voldoende warmte is te halen. TEA blijkt de meest geschikte bron omdat de temperatuur van het water gedurende het jaar stabieler is dan bij TEO. Bovendien is de uitvoering van TEA een stuk goedkoper. Er zijn veel minder leidingen nodig. Ook hoeft er geen warmte koude opslag te komen.

Warmtepomp

De warmte die in het afvalwater opgeslagen zit, is echter nog lang niet op de juiste temperatuur om woningen te verwarmen. Vattenfall wil een collectieve warmtepomp toepassen om de temperatuur bij de woningen naar 70 graden Celsius te brengen.

Warmtenet

Vattenfall is de eigenaar van het bestaande warmtenet dat langs de rwzi Leiden-Noord loopt. Volgens Rijnland is het initiatief in lijn met de warmtransitievisie van de gemeente Oegstgeest. Bovendien is de benodigde ruimte inpasbaar op of bij de rwzi. Ook heeft de wijze van uitvoeren geen nadelige gevolgen of risico’s voor het zuiveringsproces van Rijnland.

Genoeg over

Verder zal Vattenfall slechts 20 procent van de beschikbare warmte uit de rwzi Leiden-Noord benutten. Hierdoor blijft er genoeg over om eventueel ook – een deel van – de Merenwijk in Leiden van TEA-warmte te voorzien als de gemeente hiervoor zou kiezen. Ook is er voldoende warmte voor toekomstig eigen gebruik door het hoogheemraadschap. Bijvoorbeeld voor de verwarming van gebouwen of de sliblijn bij de rwzi. Momenteel gebruikt het hoogheemraadschap hiervoor biogas dat het zelf opwekt. De betrokken partijen nemen na een vergunning- en SDE-traject (Stimulering Duurzame Energieproductie) de definitieve investeringsbeslissing.

Meerdere TEO-initiatieven

Binnen het gebied van Rijnland zijn al meerdere TEO-initiatieven gerealiseerd, zoals de verwarming van het Haarlemse appartementencomplex Mariastichting. Zwembad Aarweide in Ter Aar en industrieterrein Schoterhoek II in Nieuwveen krijgt al langer warmte van thermische energie uit afvalwater. Zo draagt het hoogheemraadschap bij aan de doelstellingen van het Klimaatakkoord, de Regionale Energie Strategie en het behalen van de doelstelling van Rijnland om in 2030 energieneutraal te zijn.

Bron: Waterforum: Vattenfall wil woonwijk verwarmen met water van rwzi Leiden-Noord (waterforum.net)

Frank ter Beek langs geweest bij UnityFM.nu/TV en heeft aan alle luisteraars uitgelegd hoe rioolwaterzuivering een duurzame warmtebron voor Poelgeest gaat worden.

Wij willen twee buurtgenoten de Opleiding Coöperatief Buurtbegeleider aanbieden die is ontwikkeld om een impuls te geven aan startende warmte-initiatieven.

Een Kennisbank-pagina vol weetjes en verwijzigingen.