nieuws over de energiecooporatie poelgeest, ofwel ECP.

Coöperatie Energiek Poelgeest heeft op 19 februari twee rapporten overhandigd aan de wethouder: de handreiking ‘Lobbyen en ledenwervingen’ en het rapport “Drempels wegnemen”

Tussen 4 april en 28 september van dit jaar hebben van de ongeveer 70 nieuw geworven leden er 30 de vragenlijst op de website van Energiek Poelgeest ingevuld.

Op woensdagavond 24 mei heeft de coöperatie een bijzondere ALV gehouden. Er zijn een aantal concept-besluiten genomen.

Energiek Poelgeest heeft een notitie laten opstellen waarin op een rijtje is gezet wat de mogelijkheden zijn om als wijk (financieel) te participeren in de eigen warmtevoorziening.

Wij willen twee buurtgenoten de Opleiding Coöperatief Buurtbegeleider aanbieden die is ontwikkeld om een impuls te geven aan startende warmte-initiatieven.

Op maandag 11 april vond de jaarlijkse algemene ledenvergadering (ALV) plaats van bewonersinitiatief Energiek Poelgeest (EP). Ondanks de lage opkomst, werden er duidelijke plannen gepresenteerd en viel er voldoende enthousiasme te bespeuren onder de aanwezige leden.

Het aantal aanwezige leden was te laag en het quorum is niet gehaald. Dat betekent dat de vergadering nu een buitengewone ALV is en dat er binnen 4 weken nog een ALV georganiseerd moet worden.

Het bestuur van coöperatie Energiek Poelgeest heeft met grote teleurstelling gereageerd op de Transitievisie Warmte die op die op 20 mei 2021 zal worden vastgesteld in de gemeenteraad.